Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MF TRAILER CENTER B.V.

 

MF Trailer Center B.V. is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 57177481 en is gevestigd in Vuren.

 

Artikel 1 Begrippen:

 

Verhuurder

MF Trailer Center B.V., hierna mede genoemd MFTC.

 

Huurder

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die als huurder met MFTC een huurovereenkomst sluit.

 

Materiaal

Opleggers, aanhangwagens, Moving Floor Trailers, voertuigen of andere zaken, die het onderwerp zijn van de huurovereenkomst.

 

Huurdag

Periode van 24 uren, gerekend vanaf het tijdstip van afhalen van het materiaal. Een gedeelte van 24 uur wordt aangemerkt als een volledige huurdag. Tenzij anders overeen gekomen, gelden alle dagen, dus ook zon- en feestdagen als een volledige huurdag.

 

Huurprijs

Netto huurprijs te vermeerderen met BTW en eventuele overige wettelijke toeslagen en/of belastingen zoals vermeld op de huurovereenkomst.

 

Afleverdocument

Rapport dat bij overdracht van het materiaal aan huurder door MFTC wordt opgemaakt en waarin de staat van het gehuurde is omschreven.

 

Onderhoud

Onderhoud zoals omschreven in de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van het materiaal.

 

Normale slijtage

Slijtage conform de fabrieksnormen van het materiaal.

 

Schade

Vermogensschade die MFTC lijdt, zowel direct als indirect ten gevolge van:

 • beschadiging (niet zijnde normale slijtage) of vermissing van het materiaal of van onderdelen daarvan. Tot deze schade behoort ook de kosten van vervanging van het materiaal en de derving van de
 • met of door het materiaal aan personen of goederen toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder aansprakelijk

Depot

Locatie van waar MFTC het materiaal aan huurder ter beschikking stelt, te weten Vuren.

 

Artikel 2 Huurperiode en verplichtingen huurder

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals vermeld op de huurovereenkomst of zoals anders schriftelijk
 2. Door het aangaan van de huurovereenkomst verplicht de huurder zich het gehuurde op de overeengekomen dag op het depot van MFTC te komen ophalen. De huurpenningen zijn vanaf de op de huurovereenkomst vermelde datum verschuldigd, ook indien huurder het gehuurde om wat voor reden dan ook op een daarna gelegen datum afhaalt.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de huur door huurder blijft huurder de huurpenningen onverkort verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is
 4. Indien het materiaal niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde periode bij MFTC of met toestemming van MFTC bij een derde is ingeleverd, is MFTC gerechtigd het materiaal onmiddellijk terug te nemen. De uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het materiaal weer in het bezit is van MFTC, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 75,00 per dag exclusief BTW bovenop de verschuldigde huursom verschuldigd wordt, onverminderd de gehoudenheid van een huurder tot vergoeding van door MFTC te lijden en geleden schade. De verhoging van € 75,00 per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van

 

Artikel 3 Verplichtingen bij einde huurperiode

 1. Huurder verplicht zich het materiaal uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt tijdens de openingstijden in te leveren op het depot van MFTC te Vuren of op een door MFTC nader te bepalen plaats, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen en deze verlenging schriftelijk is bevestigd. Slechts na schriftelijke toestemming van de verhuurder is huurder gerechtigd het voertuig buiten openingstijden terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade die mogelijkerwijs ontstaat tot het tijdstip waarop MFTC het voertuig feitelijk heeft ontvangen en heeft geïnspecteerd.
 2. Bij inlevering van het gehuurde na de op de huurovereenkomst aangegeven of anderszins overeengekomen datum, is huurder aan MFTC schadevergoeding verschuldigd, welke per dag minimaal de huurprijs per dag
 3. Huurder is gehouden het materiaal bij het einde van de huurovereenkomst in te leveren in dezelfde staat als in het afleverdocument is beschreven. Hij dient er tevens voor te zorgen dat het materiaal zich in schone en reukvrije staat bevindt, een en ander met uitzondering van normale slijtage. Indien huurder deze verplichting niet nakomt, zullen de schoonmaakkosten bij huurder in rekening worden gebracht, zulks met een minimum van € 100,00 en € 75,- exclusief BTW voor respectievelijk de binnen- en
 4. Indien huurder het materiaal niet inlevert op de overeengekomen locatie en MFTC is dientengevolge zelf gehouden het gehuurde op te halen, komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening

 

Artikel 4 Overige kosten verbonden aan het gebruik van het materiaal

 1. Gedurende de huurperiode zijn aan het gebruik van het materiaal verbonden kosten, bijvoorbeeld tolgelden/maut en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van
 2. Huurder is gehouden alle belastingen, heffingen of retributies inzake het gebruik van het materiaal te voldoen en MFTC zo nodig schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen vorderingen ter

 

Artikel 5 Betaling facturen

 1. Betaling van de facturen van MFTC dient te geschieden zonder enig beroep op korting, verrekening en/of compensatie uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de huurder van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente,
 2. Betaling van de huurtermijnen geschiedt bij vooruitbetaling. MFTC factureert maandelijks aan het begin van iedere
 3. Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van MFTC gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de
 4. Indien MFTC invorderingsmaatregelen treft tegen een huurder handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die huurder is in verzuim, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 15% van het factuurbedrag met een minimum van 750 euro, ten laste van de huurder. De door de huurder aan MFTC verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, worden vermeerderd met de wettelijke (handels)rente vanaf 8 dagen na de aan de huurder verzonden laatste betalingsherinnering.
 5. MFTC is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huurovereenkomst als bij de eventuele verlening ervan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is

 

Artikel 6 Ontbinding

 1. MFTC is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het materiaal te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode één of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, bij overlijden van huurder, bij het onder curatele stellen van huurder, dan wel aanvragen van surseance van betaling, bij instaat van faillissement verklaren of bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op huurder, bij verplaatsing van woonplaats of zetel naar het buitenland, bij beslaglegging op het trekkend voertuig of materiaal, of indien MFTC tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn, dat ware MFTC hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan MFTC verlenen in de voornoemde gevallen om MFTC weer in het bezit van het materiaal te doen stellen. MFTC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele ontbinding van de
 2. Eventueel in het materiaal aanwezige lading zal in het geval van tussentijdse ontbinding door MFTC op kosten van huurder worden gelost en opgeslagen, in welk geval aan MFTC op deze lading een retentierecht toekomt. Huurder geeft MFTC een onherroepelijke machtiging om de plaats waar het materiaal zich bevindt te betreden.

 

Artikel 7 Tussentijdse prijsverhoging

 1. MFTC heeft het recht de overeenkomen huurprijs tussentijds te verhogen indien sprake is van externe kostprijsverhogende invloeden. In dat geval heeft huurder het recht op binnen acht dagen na mededeling van MFTC de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een termijn van twee weken waarbinnen de oorspronkelijke overeengekomen huurprijs zal gelden.

 

Artikel 8 Gebruik van het materiaal

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het materiaal om te gaan en ervoor te zorgen dat het materiaal overeenkomstig de bestemming wordt
 2. Huurder is er verantwoordelijk voor dat het door hem gebruikte trekkend voertuig over de juiste aansluitingen beschikt waarmee de gehuurde oplegger kan worden aangesloten. Eventuele noodzakelijk aanpassingskosten daartoe aan het trekkend voertuig komen voor rekening huurder. Schade ontstaan door ondeskundige of onjuiste aansluiting komt voor rekening en risico van huurder. Het is ten alle tijden verboden het gehuurde te gebruiken indien het trekkend voertuig en de oplegger niet op de voorgeschreven wijze aan elkaar zijn
 3. Het maximale laadgewicht is aangegeven op de bij het gehuurde geleverde documenten. Dit maximale laadgewicht dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Huurder dient bij gebruik van het gehuurde in het buitenland mogelijk afwijkende regels in het desbetreffende land ten aanzien van het maximum laadgewicht na te

 

leven. Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan aan het gehuurde alsmede gevolgschade indien deze is ontstaan door overschrijding van het maximum laadgewicht.

 1. Huurder is gehouden het materiaal in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen: huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen
 2. Huurder is gehouden lading van het materiaal voldoende te
 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid mogen het voertuig
 4. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een ander bedrijf dan het bedrijf van de
 5. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen / gebruik van het materiaal vereist is. Het gehuurde materiaal mag alleen bestuurd worden door personen die in het bezit zijn van het voor het betreffende type voertuig geldende rijbewijs, overeenkomend met de tonnage en de categorie voor het gehuurde voertuig, alsmede van het vereiste vakdiploma’s. Bij het afhalen van het materiaal zal daarom door MFTC een fotokopie worden gemaakt van het rijbewijs of ID-bewijs, welk kopie met dit doel door MFTC in haar administratie wordt opgenomen.
 6. Huurder is aansprakelijk van een door chauffeur onder invloed van alcohol veroorzaakte schade zoals gedefinieerd in de Wegenverkeerswet of onder invloed van middelen die voor het autorijden reflexen veranderen. In ieder geval zullen de eventuele reparatiekosten en gevolg van schade aan huurder in rekening worden gebracht.
 7. Het is huurder niet toegestaan, behoudens met schriftelijke voorafgaande toestemming van MFTC, het voertuig weder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te
 8. Huurder mag het materiaal niet verpanden of anderszins bezwaren, noch zonder toestemming van MFTC aan het materiaal wijzigingen
 9. Het is huurder niet toegestaan MFTC jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te
 10. Huurder dient MFTC onmiddellijk in kennis te stellen indien het materiaal uit de macht van huurder is
 11. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Europa, met uitzondering van Albanië, de landen van het GOS en Turkije, te brengen, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met
 12. Huurder zal, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, het gehuurde niet gebruiken voor transport of opslag van gevaarlijke en/of bijtende stoffen, explosief materiaal, radioactief materiaal of andere zaken die als schadelijk voor de volksgezondheid kunnen worden aangemerkt. Indien het gehuurde in strijd met dit artikel door huurder voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle schade en kosten, voortvloeiend uit dit gebruik, ongeacht huurders gehoudenheid om het gehuurde in schone, gereinigde en ongevaarlijke staat weer aan MFTC ter beschikking te

 

Artikel 9 Onderhoud en reparaties

 1. Tenzij in de verhuurovereenkomst anders is opgenomen, dient huurder in ieder geval twee keer per jaar het materiaal aan MFTC aan te bieden voor onderhoud o.a. aan de
 2. Huurder dient gedurende de duur van de huurovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan het materiaal te verrichten op de wijze en de mate zoals aangegeven in de onderhoudsschema’s die bij het gehuurde worden
 3. Huurder dient erop toe te zien dat alle periodiek standaard onderhoudsbeurten tijdig worden uitgevoerd en voor dat doel tijdig worden aangeboden aan MFTC die dat onderhoud zal uitvoeren dan wel in het daartoe door MFTC nader aan te wijzen
 4. Huurder is verplicht alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te laten
 5. Alle kosten van onderhoud en reparatie, uit welke hoofde ook veroorzaakt dan wel noodzakelijk, komen ten koste van huurder, met uitzondering van de kosten en vervanging van onderdelen als gevolg van normale
 6. MFTC is te allen tijde gerechtigd het materiaal te bezichtigen ter plaatse waar zich dit bevindt. MFTC heeft te allen tijde het recht het materiaal te onderzoeken of te doen onderzoeken en de kosten van zodanig onderzoek, indien er tekortkomingen van de huurder aan het voor diens rekening komende onderhoud en herstellingen blijken te zijn, aan huurder door te
 7. Voor het verrichten of doen verrichten van reparaties heeft huurder de toestemming nodig van MFTC. Tevens dienen reparaties plaats te vinden in een daartoe door MFTC nader aan te wijzen werkplaats of op de werkplaats van MFTC. MFTC heeft het recht de onderhoudswerkzaamheden zelf te verrichten of te doen verrichten voor rekening van huurder indien huurder daarmee in gebreke

 

Artikel 10 Verzekeringen

 1. Huurder dient voor het gehuurde een WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen)-verzekering af te sluiten en gedurende de huurperiode in stand te houden, tenzij het gehuurde onder de dekking van het trekkend voertuig valt dat huurder in combinatie met het gehuurde
 2. Huurder is gehouden een verzekering af te sluiten en gehandhaafd te houden voor de gehele duur van de overeenkomst die dekking biedt voor uit de huurovereenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde wegens verlies of beschadiging van het gehuurde, ongeacht door welke oorzaak, met uitzondering van normale slijtage, ook indien de schade het gevolg is van
 3. In deze verzekering dient MFTC als medeverzekerde te worden
 4. Als verzekerd bedrag moet worden opgenomen de nieuwwaarde van het materiaal zoals aangegeven op de huurovereenkomst of het overdrachtsrapport. Bovendien dient als volgt geclausuleerd te worden omtrent de afschrijvingen; Het eerste jaar zal geen afschrijving plaatsvinden (nieuwwaarde-uitkering). De daarop volgende jaren zal de afschrijving 5% van de verzekerde som bedragen, met dien verstande dat de totale aftrek nooit meer dan 50% zal
 5. Ten aanzien van verzekerde reparatiekosten geldt dat geen aftrek nieuw-voor-oud mag worden

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid huurder voor schade

 1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het gehuurde is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het gehuurde materiaal in onbeschadigde toestand en zoals aangegeven op het afleverdocument te hebben
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van MFTC die is ontstaan ten gevolge van de gebeurtenissen tijdens de huurperiode of die anderszins verband houden met de huur van het materiaal, met inachtneming van het navolgende.
 3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is opgenomen, is de aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval beperkt tot een bedrag van het eigen risico, tenzij:
  • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8 van deze voorwaarden;
  • de schade is ontstaan ten gevolge van het gebruiken van het voertuig op onverhard termijn, of gebruik van het voertuig op terrein die voor het voertuig niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
  • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of door grove nalatigheid van huurder;
  • het voertuig aan een derde is weder verhuurd;
  • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden en de WA-verzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden;
  • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende sleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals kentekenbewijs en grensdocumenten) niet bij MFTC zijn ingeleverd;
  • de schade het gevolg is van een verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.

 

Artikel 12 Schade

 1. Bij schade aan en verlies/diefstal van het materiaal dient huurder MFTC zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur daarover te informeren. Huurder dient daarbij een correcte en zo volledig mogelijke omschrijving te geven van de schade, de plaats en de wijze waar(op) de schade is ontstaan en de locatie waar het gehuurde materiaal zich op dat moment bevindt. Huurder dient daarbij de door MFTC gegeven instructies op te
 2. Tevens dient huurder bij schade de door de verzekering vereiste maatregelen te nemen en de verzekering van de schade in kennis te stellen op de door de verzekering voorgeschreven
 3. Huurder dient binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan MFTC te
 4. Huurder dient zich te allen tijde ten overstaan van derden van erkenning van schuld in enigerlei vorm te
 5. In geval schade dient huurder het voertuig en het gehuurde materiaal niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben. In geval van schade dient huurder MFTC en door MFTC aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van
 6. In geval van schade of defecten aan het voertuig en/of het gehuurde materiaal is het de huurder niet toegestaan het voertuig en/of het gehuurde materiaal verder te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het defecte, of tot vermindering van de

 

Artikel 13 Verplichtingen bij schade aan materiaal

 1. Indien huurder het gehuurde beschadigd, incompleet of niet bedrijfs-/verhuur klaar aan MFTC terug levert, zal huurder gehouden zijn tot vergoeding van de schade van het materiaal. Bovendien is huurder in dat geval verplicht MFTC bij wijze van boete een bedrag te betalen gelijk aan de huurprijs van het materiaal op grond van deze huurovereenkomst vanaf de datum van terug leveren tot aan de dag waarop het materiaal gerepareerd, compleet of wederom bedrijfs-/verhuur klaar is of wanneer, in het geval van verloren gaan, door welke gebeurtenis dan ook, MFTC in het bezit is gekomen van
 2. Indien en voor zover de schade aan het gehuurde wordt vergoed door de casco-verzekeraar zal door MFTC of de verzekering het van toepassing zijnde eigen risico aan huurder in rekening worden gebracht en het resterende gedeelte door de betreffende casco-verzekeraar.
 3. In geval van uitkering door een casco-verzekeraar is deze gerechtigd de uitgekeerde schade alsmede het van toepassing zijnde eigen risico op huurder te
 4. Voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van MFTC huurder aan te spreken voor een aanvullende schadevergoeding in verband met
 5. In geval van schade zal deze schade naar keuze van MFTC door een expert van DEKRA of TUV worden vastgesteld. De kosten van de expertise komen voor rekening huurder, tenzij de casco-verzekeraar deze

 

Artikel 14 Wijzigingen aan het materiaal

 1. MFTC is bevoegd om op ieder moment gedurende de duur van de huurovereenkomst zijn naam of enige accessoires op het materiaal aan te
 2. Het is huurder verboden enige wijzigingen aan het materiaal aan te brengen, daaraan onderdelen of accessoires toe te voegen of daarvan te verwijderen, kentekens of registratienummers te wijzigen, onleesbaar te maken of te

 

Artikel 15 Eigendomsoverdracht

MFTC is gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst alsmede het eigendomsrecht van het materiaal aan derden over te dragen dan wel een derde in haar plaats te doen treden zonder dat dit leidt tot beëindiging van de huurovereenkomst.

 

Artikel 16 Exconisatie

 1. MFTC is niet aansprakelijk voor enige schade waaronder ook valt gevolgschade ontstaan in verband met of ten gevolge van het gebruik van materiaal of ten gevolge van het niet of onvoldoende functioneren van het materiaal, zulks behoudens opzet of grove nalatigheid van MFTC. MFTC is bovendien niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden door het gehuurde
 2. De door huurder af te sluiten WA-verzekering dient in ieder geval een clausule te bevatten die een regres op MFTC verbiedt. Schade aan lading, zowel directe als indirecte, door het niet of onvoldoende functioneren van het materiaal zal door huurder niet op MFTC verhaald kunnen
 3. Huurder zal MFTC vrijwaren tegen en zo nodig schadeloos stellen voor alle vorderingen van derden in verband met of ten gevolge van het gebruik van het
 4. Indien MFTC ondanks deze exconisatie toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door MFTC gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
 5. MFTC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door zichtbare of verborgen gebreken aan het gehuurde materiaal, zulks behoudens opzet of grove

 

Artikel 17 DERDENBEDING

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de situatie van sub 1.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 5. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.

 

Artikel 18 Verplichtingen MFTC inzake gehuurde

 1. MFTC zal alle redelijke zorg besteden aan onderhoud van het materiaal alvorens het aan huurder ter beschikking te
 2. Huurder aanvaardt nadrukkelijk het gehuurde materiaal geheel op eigen
 3. Verhuurder staat in geen enkel opzicht in voor de toestand waarin het gehuurde materiaal zich
 4. MFTC is niet gehouden voor vervangend vervoer te zorgen dan wel dit aan te bieden indien het gehuurde materiaal niet (meer)

 

Artikel 19 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen MFTC en huurder, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een verhuurovereenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen huurder en MFTC is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, waar het hoofdkantoor van MFTC is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.